Tachtiger jaren

Dat de militaire schermers in het civiele schermgebeuren een hartig woordje meespreken mag blijken uit het een aantal jaren achtereen behalen van het nationaal kampioenschap voor sabeléquipes door een équipe van de S.V. Valiant in het begin van de tachtiger jaren.  De équipes bestaan in die jaren wisselend uit de sabreurs W. Kempff, P. Leering, H. Melissant, C. Heartlein en G. Burema en W. Speth. Een prestatie die voor een niet gering deel te danken was aan de maître tevens coach, de heer Kraak.

Een volgende stap op de weg naar samenwerking tussen KOOS en KOS wordt geïnitieerd door de KOOS, die in oktober 1980 aan de KOS voorstelt te overwegen gezamenlijk een periodiek uit te geven. Zij hebben de firma NOVA gevonden, die het  blad zal drukken en verzenden en de acquisitie voor de advertenties zal verrichten. Het blad zal 12 maal per jaar verschijnen en de kosten zullen door de advertenties gedekt moeten worden. De KOS heeft niet veel tijd nodig om ja te zeggen en na overleg tussen de redacties en NOVA is het mogelijk om het eerste nummer 1981 te laten uitkomen met op de omslag ‘KOOS-Kroniek / KOS-Gebeuren’.

Op 5 februari 1982 gaat een sabeléquipe van de S.V. Valiant naar Hongarije voor deelname aan de Europacup wedstrijd voor landskampioenen in Boedapest, georganiseerd door de Hongaarse Schermbond. De équipe-leden zijn  Haertlein, Burema,  Speth,  Leering en Melissant. Chef de délégation is Ariaans en trainer/coach maître Kraak. Tegen de verwachting in is het verkrijgen van toestemming van Defensie geen probleem. De strijd op de loper blijkt echter een zeer ongelijke. Onze landskampioenen komen eerst tegen de CISM-kampioen van 1981 en verliezen; daarna tegen de Hongaren en verliezen weer. Hierna zijn ze kansloos. Wel genieten ze als toeschouwer van partijen op een zeer hoog staand peil.

De KOS maakt zien intussen op voor het 85-jarig jubileum. Het jubileum-Assaut begint op 13 april 1982 te Ossendrecht en wordt een groot succes. Een dissonant is de mededeling van de voorzitter tijdens de Algemene Ledenvergadering, dat de TC geen kans meer ziet voldoende actieve schermers te rekruteren om aan wedstrijden deel te nemen. Hij vraagt de ledenvergadering mandaat om nau- wer met de KOOS te gaan samenwerken.

Door de besturen van KOOS en KOS wordt een technisch overleg gevoerd om te bezien of een gezamenlijk Wapenfeest/Assaut mogelijk is, en wel als eerste stap naar mogelijke verdere samenwerking. Deze mededeling door de voorzitter van de KOS op de algemene ledenvergadering in  1983 gedaan wordt in februari 1984 al gevolgd door een gezamenlijk Wapenfeest/ Assaut. In het eerste nummer van de KOOS-Kroniek/KOS-Gebeuren van 1984 wordt dit in een gezamenlijke verklaring door de beide voorzitters aan de leden van KOOS en KOS bekendgemaakt.

Deze ontwikkeling is het resultaat van een reeds jarenlang bij het KOS bestuur bestaande overtuiging dat de gescheiden jaarlijkse Wapenfeesten bij zo’n slinkende deelname een te grote belasting zouden gaan vormen voor de dienst. Twee verschillende kazernes worden een week lang uit het normale functioneren gehaald. Organisatoren en deelnemers moeten vrij vragen, een aantal voor beide manifestaties, zoals équipe-leden, jurypresidenten enzovoorts. Dit zou vroeg of laat hebben geleid tot een van boven af opgelegde regeling tot combinatie. Zelf het initiatief nemen en langs geleidelijke weg komen tot een dergelijke samenwerking was veel verkieslijker.

Gedateerd 4 juni 1987 komt tenslotte de Ministeriele beschikking uit, getiteld “Regeling schermbrevet”, welke de zaken regelt voor het behalen, examineren, dragen en behouden van het brevet.

Al weer enige jaren is het gewoon dat dames schermers naast de floret ook op degen te zien zijn. En zo gebeurt het dat ook in de CIMS-ploeg de dames een plaats krijgen, als ze daarvoor in aanmerking komen. De eerste keer dat tijdens deze militaire wereldkampioenschappen ook de dames kunnen deelnemen, wordt LTZ2OC I. van den Heuvel de eerste wereldkampioen degen in deze afdeling. Niet verwonderlijk dat haar trainer, SGTMARNSALG J.M. Muller, zeer trots is op dit resultaat.