Erelid J. de Kleyn benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

De heer de Kleyn is op maandag 2 februari 2015 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding is uitgereikt door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer Plasterk.

Receptie-02-02-15--148 Receptie-02-02-15--150

Als Majoor der Infanterie trad Jan de Kleyn in 1981 toe tot het bestuur van de Koninklijke Officiers Schermbond in de functie van voorzitter Technische Commissie. Hij bekleedde deze functie t/m 1983 inmiddels werd hij bevorderd tot Luitenant-kolonel. In deze hoedanigheid was hij ook voorzitter van de commissie die in 1982 het 85- jarig KOS jubileum organiseerde. Door o.m. het bataljoncommando dat volgde heeft hij zijn activiteiten als bestuurslid en verdienstelijk sabreur moeten onderbreken maar in 1987 werd Jan in de rang van Kolonel vice-voorzitter van de KOS waarna hij in 1988 het voorzitterschap op zich nam t/m 1995.  De grote verdienste van Jan de Kleyn in deze periode was de voorbereiding en uiteindelijke realisatie van de fusie tussen de Koninklijke Onderofficiers Schermbond en de Koninklijke Officiers schermbond. Een delicate zaak die gezien de rijke historie van beide bonden al in eerdere stadia tot mislukken was gedoemd. Ondanks zijn bevordering tot Brigade-generaal en het bekleden van de functie van Hoofd Personeel KL in de laatste jaren van zijn voorzitterschap heeft hij deze fusie in nauwe samenwerking met de voorzitters van de KOOS tot stand gebracht. Naar aanleiding van bovengenoemde feiten en meer (bestuurlijke) schermverdiensten van Jan de Kleyn is het voorstel hem tot het eerste erelid van de KMSV te benoemen met algemene stemmen door de ALV op de fusievergadering aangenomen.  Het KMSV bestuur is Jan de Kleyn zeer erkentelijk voor de inspanningen die hij zich getroost heeft gedurende 13 jaren in het KOS bestuur en feliciteert hem ook namens haar leden met de Koninklijke onderscheiding die hem door de Koning is toegekend.